สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) รายละเอียด […]