นักศึกษาจีน ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นแรกและรุ่นที่สอง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย […]