นางสาวปาณิสรา สมบูรณ์ (มีน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนคณิต […]