วิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยมี Mr. Josef George Schedler คณบดีวิทยาลัยฮอสปิตอลลิตี้และ ผศ.ดร.นพปฎล ธาระวานิช […]