เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) เขตทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย […]