สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นายฉัตรชัย […]