มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  […]

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี […]

ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ […]

🚩เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็นห้องเรียน GenEd พลิกโฉมการเรียนรู้ Tranforming Learning with Flexibility GenEd เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง […]