🚩เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็นห้องเรียน GenEd พลิกโฉมการเรียนรู้ Tranforming Learning with Flexibility GenEd เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง […]