วิทยาลัยทองสุข มอบใบประกาศการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่น 5 แก่ผู้เข้าร่วม 45 คน

วันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยาลัยทองสุข เชิญอาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี มาบรรยายเรื่อง การจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562 และกฎหมายลำดับรอง และการบริหารจัดการในช่วงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562และกฎหมายลำดับรอง รวมถึงการฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยโดยใช้สถานการณ์จำลอง

จากนั้นเวลา 17.00 น. ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดีวิทยาลัยทองสุข ต้อนรับ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย ได้มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยทองสุข มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 45 คน

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มีหลักการสำคัญให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งทุนทรัพย์ไม่มากนักและข้อพิพาททางอาญาบางประเภทมากำหนดเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหา ความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง ข้อพิพาททางอาญาของหน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสังกัดกระทรวงยุติธรรม และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รวมถึง การพัฒนาศักยภาพผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ให้สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำหลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

Next Post

สวนสุนันทา เปิดรับภาคพิเศษ เรียนต่อระดับป.โท 10 คณะ ระดับป.เอก 5 คณะ

Mon Mar 18 , 2024
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ […]