องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี พร้อมรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา (Sport City & Sports Tourism) ระดับแนวหน้า

              วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ริเริ่มโครงการ อสทก. ระดับกระทรวง มาให้แนวทางการปฏิบัติ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมและขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการสนับสนุบงบประมาณในการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งมี นายอภิชาติ ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ซึ่ง โครงการอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี รุ่น 1 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม Garden Sea View อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยฝ่ายการท่องเที่ยวกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) ทราบถึงบทบาท และหน้าที่ รวมถึงแนวทาง ทิศทาง และเป้าหมายในการดําเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับ และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อรองรับซีเกมส์ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และเมืองแห่งกีฬา (Sport City) อีกด้วย 🚩การอบรมครั้งนี้ มีประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจำนวน 110 คน โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยวและกีฬา

             โดยมี ดร.จีราธิวัฒน์ มะโนวรรณ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.ปัญญา อินทรเจริญ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ต.ท. ต่อลาบ ตินะมาตร กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ  เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี(TAC) และเจ้าหน้าพลศึกษาประจำอำเภอ เป็นผู้ประสานงานระดับปฏิบัติงานเพื่อเชื่อมโยงกับอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ให้มีการทำงานเป็นต้นแบบต่อไป

 

#https://edu-today.com/

Next Post

สวนสุนันทา เปิดบ้านต้อนรับคณะสวป. ม.รามคำแหง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

Thu Jun 8 , 2023
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี […]