กลับมาแล้ว ! เปิดรับเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2566
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น.
หรือเมื่อมีผู้สมัครเกิน 200 คน จะปิดการรับสมัครทันที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://dcy.go.th/content/1636517892439/1689823907408

๑. คุณสมบัติ
๑.๑ มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ
๑.๒ มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๓ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓ – ๑ เมษายน ๒๕๔๘)
๑.๓ เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใด ๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
๑.๔ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
๑.๕ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่โครงการกําหนด
๑.๖ ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๑.๗ ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการ รับราชการทหาร (สําหรับผู้สมัครเพศชาย)
๑.๘ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักการทํางานเป็นทีมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
๑.๙ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดและร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ตามการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
๑.๑๐ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน ยกเว้นในรูปแบบออนไลน์

๒. วิธีการสมัคร
๒.๑ ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนด ลงลายมือชื่อ และส่งใบสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง Google Form พร้อมกับลิงก์ (Link) คลิปวีดีโอแนะนําตัว แสดงความสามารถ และบอกถึงจุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมโครงการ ความยาวโดยรวมไม่เกิน ๓ นาที โดยจะปิดรับสมัครในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. หรือเมื่อมีผู้สมัครเกิน ๒๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที
๒.๒ ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นก่อนการสมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ไม่ครบถ้วน หรือเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือก หรือได้รับการคัดเลือกแล้วก็ตาม

๓. หลักฐานประกอบการสมัคร
๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา จํานวน ๑ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยติดรูปถ่ายลงในใบสมัครให้เรียบร้อย จํานวน ๑ ชุด
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)
๓.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ชุด (ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)
๓.๕ บทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หัวข้อ “สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ และการนําประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร”
(ความยาวประมาณ ๑ หน้า กระดาษ เอ ๔ )
๓.๖ ลิงก์ (Link) คลิปวีดีโอแนะนําตัว แสดงความสามารถ และบอกถึงจุดมุ่งหมายในการ เข้าร่วมโครงการ ความยาวโดยรวมไม่เกิน ๓ นาที โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) เพื่อความคมชัด ต้องใส่บทบรรยายให้ถูกต้อง

๔. กําหนดการรับสมัคร
๔.๑ เปิดรับสมัครรอบคัดเลือกใบสมัครและ คลิปวีดีโอ จํานวน ๒๐๐คน วันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทาง google form
๔.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบคัดเลือกใบสมัครและคลิปวีดีโอ วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

หมายเหตุ
๑) ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมารายงานตัวและปฐมนิเทศ เข้ารับการฝึกอบรม ตามระยะเวลาที่กําหนดข้างต้น รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ตามกําหนดนัดหมาย
๒) ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ผู้ที่เดินทางกลับ ก่อนสิ้นสุดโครงการฯ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเอง
๓) กรณีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากมีค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเตรียมการก่อนการเดินทาง ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รวมทั้งการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๕. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๓ ๙๑๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ที่มา www.dcy.go.th

Next Post

วิทยาลัยทองสุข ร่วมลงนาม 13 ภาคีจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งส่งเสริมทักษะและคุณธรรมเยาวชน

Sat Jul 22 , 2023
วิทยาลัยทองสุข ร่วมลงนาม 13 ภาคีจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งส่งเสริมทักษะและคุณธรรมเยาวชน พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ  วันที่ 21 กรกฏาคม […]